Odwiedzin: 24310 osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się lub załóż konto
Promowane ADOPCJE:

PIT (piesek)


KOREK (piesek)
REKLAMA

Akty prawne Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724


Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2102/1Statut Fundacji 

 

STATUT
Fundacji „SOS dla JAMNIIKÓW”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja nosi nazwę „SOS dla JAMNIIKÓW” i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
2. Fundacja pod nazwą: „Fundacja SOS dla Jamników” zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Dorotę WoĹşniak, zwaną dalej "Fundatorem" - aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Ewę Kuśmierowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul Staszica 6 lok. 13 za numerem Repertorium A 10626/2012 z dnia 11.10.2012r, działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity),
b) niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
6. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa, a także przystępować do spółek i fundacji.
7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i instytucjom zasłużonym dla Fundacji.
2 / 9
Rozdział II
CELE i ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
§2
1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:
a) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym,
b) działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
c) przestrzegania praw zwierząt,
d) aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
e) ochrony środowiska i ekologii.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowanie dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
b) Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom.
c) Organizowanie spotkań, programów w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych.
d) Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
e) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi.
f) Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt.
g) Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
h) Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu poprzez propagowanie oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
3 / 9
i) Udział i organizowanie pikników, festynów, koncertów o charakterze niedochodowym,
j) Współpracę z środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt.
k) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.
l) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
m) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
n) Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt.
r) Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
Rozdział III
ORGANY FUNDACJI
§ 3
1. Zarząd stanowi najwyższy organ Fundacji, który pracuje na posiedzeniach. Odbywają się one w razie potrzeby, jednak nie mniej niż raz na 4 lata.
2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. Fundator jest organem Fundacji.
3. Na czele Fundacji stoi Zarząd Fundacji.
4. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego uprawnienia.
§4
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Prezesa Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
§5
1. Do zadań Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Fundacji,
4 / 9
b. uchwalanie okresowych i wieloletnich planów działalności,
c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, instytucji, osób fizycznych i prawnych w kraju i zagranicą,
d. zarządzanie majątkiem Fundacji,
e. uchwalanie zmian w statucie,
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji.
§6
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą
a) śmierci
b) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Zarządu Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji)
c) odwołania.
2. Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Postanowienie §3 p. 4 stosuje się odpowiednio.
§7
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych może składać Prezes lub V-ce Prezes Fundacji . W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa i V-ce Prezesa Fundacji jednocześnie.
RADA FUNDACJI
§8
1. Rada fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.
2. Rada Fundacji będzie powołana w ciągu 30 dni od daty otrzymania KRS.
3. Rada Fundacji powoływana jest przez Zarząd Fundacji i składa się z od trzech do siedmiu osób.
4. Radę Fundacji tworzą:
5 / 9
a) Osoby powołane przez Zarząd Fundacji,
b) Darczyńcy, Sponsorzy, Dobroczyńcy i inne osoby wspierające Fundację lub w inny sposób szczególnie zasłużone dla realizacji celów statutowych Fundacji powołane do Rady mocą jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.
5. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
6. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek każdego członka Rady i na zasadzie jednomyślności przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji z tym że, dla ważności musi być ona podjęta w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Rada Fundacji zostaje powołana na okres 4 lat.
8. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.
9. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a) Fundator,
b) Członek Zarządu,
c) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§9
Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
§10
1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą
a) upływu czasu na jaki zostało się powołanym.
b) odwołania przez Zarząd Fundacji,
c) śmierci
d) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji)
§11
1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:
6 / 9
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§12
1. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, chyba że statut Fundacji lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
2. W przypadku równo oddanych głosów za i przeciw, decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
§13
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
b) Opiniowanie programów działania Fundacji,
c) Przeprowadzanie, na wniosek Fundatora, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli
ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poniesionych wydatków,
d) Opiniowanie propozycji zmian statutu Fundacji.
Rozdział IV
MAJąTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 złotych, wymieniony w akcie o ustanowieniu Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.
3. Dochodami Fundacji są:
a) Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych
7 / 9
b) Subwencje osób prawnych,
c) Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
d) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
e) Dochody ze zbiórek publicznych.
§15
1. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.
5. Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.
8 / 9
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu na zasadzie jednomyślności.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
6. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
c) Sporządzenie bilansu otwarcia oraz listy wierzycieli,
d) Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g) Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji i z rejestru,
h) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów
§17
9 / 9
Zarząd Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.
§18
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
2. Wszelkie zmiany statutu wchodzą w życie po zarejestrowaniu ich przez Sąd.
Warszawa, dn. 01/10/2012


 Strona Fundacji SOS dla Jamników - Adopcje Jamników - Akty prawne